Regulamin Siłowni TOP GYM

§ 1

Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów TOP GYM,
37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 13/42 E

§ 2

Siłownia TOP GYM, zwana dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie:
zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, solarium, sauny.

§ 3

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy, którzy ukończyli 18 rok życia.

§ 4

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 5

Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 6

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu - zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 7

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 8

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.
Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.

§ 9

Karnety wystawiane są na czas określony.

§ 10

Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu.

§ 11

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować przed zajęciami.

§ 12

Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie sal do ćwiczeń, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Klient wnosi rzeczy wartościowe NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

§ 13

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Niedopuszczalne są: klapki, ćwiczenie na boso.

Osoby bez obuwia zastępczego nie mają wstępu na teren klubu. Brak obuwia zamiennego może skutkować nakazem opuszczenia klubu.

§ 14

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

§ 15

Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik
(w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach aerobiku).

§ 17

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora.
Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdzie mniej niż 5 osób.

§ 18

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 19

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie i agresywnie.

§ 20

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiada prawnie lub finansowo.

§ 21

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu.

§ 22

Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§ 23

Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik TOP GYM.

§ 24

Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez TOP GYM prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.

§ 25

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 26

Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela Klubu topgym@op.pl
lub pod numerem telefonu 15 642 22 50 i 796 757 880.

Regulamin Klubu obowiązuje bezterminowo.

-------

<a href="TOP">http://">TOP GYM RAFAŁ CHAŃSKI poleca twojsalon.info!</a>